ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
 • Розробка ефективної зовнішньоекономічної доктрини на регіональному рівні у процесі включення України в глобальний економічний простірУ сучасних умовах глобалізації у світі спостерігається посилення регіональної складової як у політичному сенсі, так і у сенсі економічному, оскільки зміцнюються відцентрові тенденції в багатьох країнах Західної Європи та всього світу.

 • У сучасних умовах глобалізації у світі спостерігається посилення регіональної складової як у політичному сенсі, так і у сенсі економічному, оскільки зміцнюються відцентрові тенденції в багатьох країнах Західної Європи та всього світу.

 • Причому, з одного боку спостерігається поглиблення економічної інтеграції в світі та глобалізація світової торгівлі, а з іншого – відбувається подальше розшарування між групами країн з різним рівнем розвитку. Після періоду прискореної лібералізації, в Україні гостро назріла потреба у зміні парадигми національної економічної політики і, зокрема, стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Актуальним є питання розробки якісно нової моделі розвитку експортного потенціалу, яка повинна бути за своєю сутністю інноваційно-інвестиційною, тобто спиратися на підтримку та стимулювання інноваційних та високотехнологічних галузей національної економіки. Подальше зволікання з впровадженням такої моделі загрожує втратою конкурентних переваг України, які ще збереглися з часів колишнього СРСР.Дослідження спрямоване на вирішення важливих теоретичних та практичних проблем державної економічної політики України, зокрема, удосконалення такої її складової як зовнішньоекономічна стратегія і тактика. Безпосередньо науково дослідна робота пов'язана з дорожньою картою модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в частині розробки демократичних стандартів щоденної професійної діяльності державної службовців щодо підготовки рішень та надання послуг та створення нормативних дисциплін із демократичного державного управління, публічної політики та європейських справ.

 • Дослідження спрямоване на вирішення важливих теоретичних та практичних проблем державної економічної політики України, зокрема, удосконалення такої її складової як зовнішньоекономічна стратегія і тактика. Безпосередньо науково дослідна робота пов'язана з дорожньою картою модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в частині розробки демократичних стандартів щоденної професійної діяльності державної службовців щодо підготовки рішень та надання послуг та створення нормативних дисциплін із демократичного державного управління, публічної політики та європейських справ.

 • Реалізація основних напрямів дослідження передбачає радикальні зміни у визначенні зовнішньоекономічної стратегії на сучасному етапі системної трансформації України: перехід від зовнішньо-орієнтованої доктрини, спрямованої на максимальну відкритість економіки, до внутрішньо-орієнтованої стратегії, яка повинна забезпечити підвищення національної конкурентоспроможності та більш повне використання конкурентних переваг України та її регіонів.

 • Вищенаведене зумовило актуальність, мету та завдання дослідження.Процес управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні

 • Процес управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівніУдосконалення теоретичних та методологічних засад управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні та обґрунтування стратегії і тактики державного впливу на розвиток експортно-імпортної активності на регіональному рівні

 • Удосконалення теоретичних та методологічних засад управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні та обґрунтування стратегії і тактики державного впливу на розвиток експортно-імпортної активності на регіональному рівніВиокремлено фактори, що впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності регіону і визначено актуальні проблеми державного впливу на розвиток експортного потенціалу регіону та запропоновано шляхи їх вирішення;

 • Виокремлено фактори, що впливають на ефективність зовнішньоекономічної діяльності регіону і визначено актуальні проблеми державного впливу на розвиток експортного потенціалу регіону та запропоновано шляхи їх вирішення;

 • Запропоновано теоретичні підходи до гармонійного поєднання бюджетної, кредитної, цінової, страхової, регуляторної та інших напрямків державної економічної політики та ефективності їх впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів;

 • Обґрунтовано необхідність використання методів інноваційного менеджменту та сучасних маркетингових технологій для підвищення ефективності державного управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні;

 • Систематизовано методи підтримки місцевого експорту з боку регіональних органів влади: технічна допомога, фінансова підтримка експортування, підготовка та розповсюдження керівництв з експортних продажів, розповсюдження інформації, використання університетських навчальних закладів для стимулювання регіонального експорту та ін.Визначено шляхи адаптації міжнародного досвіду щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону на підставі узагальнення досвіду провідних країн світу (ЄС, США, Японії, Китаю, Росії тощо) в галузі державної експортно-імпортної політики;

 • Визначено шляхи адаптації міжнародного досвіду щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону на підставі узагальнення досвіду провідних країн світу (ЄС, США, Японії, Китаю, Росії тощо) в галузі державної експортно-імпортної політики;

 • Розроблено рекомендації щодо удосконалення механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: впровадження різних інструментів регіонального розвитку, стимулювання та захисту регіональних інвестицій, угоди регіональної економічної інтеграції тощо.

 • Обґрунтовано заходи щодо удосконалення відповідних програмних документів (Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року, Програма підвищення експортного потенціалу Харківської області);

 • Визначено основні напрями удосконалення державно-управлінського впливу на зовнішньоекономічну безпеку серед яких виокремлено такі, що спрямовані на забезпечення належної взаємодії центральних і регіональних органів урядування у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю • Срельцов В.Ю. Реформи публічного сектора та нові концепції врядування: невирішені проблеми // Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: Матеріали наук.-практ. конференції, 4-5 грудня 2009 р. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. .

 • Срельцов В.Ю. Недоліки системи залучення та використання міжнародної технічної допомоги // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю, 30 жовтня 2009 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – – Т.1. – С.275-276.

 • Срельцов В.Ю. Модернізація вітчизняної системи державного управління шляхом використання європейських технологій електронного врядування //Демократичне врядування: наука, освіта, практика: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, 30 травня 2009 р. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – Т.1. – С. . • Стрельцов В.Ю. Інституційний баланс як гарантія демократичного врядування в ЄС // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип.1 (24). – С.440-445.

 • Стрельцов В.Ю. Формування та розвиток концепції європейського врядування // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип.1 (35). – С. 377–384.

 • Стрельцов В.Ю. Запровадження механізмів інвестиційного державно-приватного партнерства // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип.2 (25). – С.440-445.

 • Стрельцов В.Ю. Новітні методи управління інтеграційними процесами в ЄС// Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип.2 (36). – С..

 • Стрельцов В.Ю. Використання індикаторів якості врядування для посттоталітарних країн // Теорія та практика державного управління. Збірник наукових праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип.2 (25). – С.

 • Бураковська А.В., Машкаров Ю.Г., Стрельцов В.Ю. Інформаційному суспільству – професійні кадри // Вісник державної служби України. – К.: ГУДС, 2009. – № 4. – С..Швидич О.І. Загальні аспекти промислової безпеки в Україні / О.І. Швидич // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. – Т. 1. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 400 с.

 • Швидич О.І. Загальні аспекти промислової безпеки в Україні / О.І. Швидич // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. – Т. 1. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 400 с.

 • Швидич О.І. Вирішення питання промислової безпеки в Європейському Союзі / О.І. Швидич // Полтава 2009

 • Литвиненко І.В. Регіональні механізми в країнах, що розвиваються / І.В. Литвиненко // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 30 жовтня 2009 року. У 2-х томах. – Т. 1. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 400 с.

 • Шамраєва В.М. Основні етапи формування спільної міграційної політики ЄС // Теоретичні та практичні питання державотворення: Електронне наукове фахове видання Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при ПУ. - Вип. 5-2009. – Режим доступу: // www.nbuv.gov.ua/ e-journals/tppd/index/html.Шамраєва В.М. Теоретичні основи інструменту стратегічного партнерства у зовнішній політиці держави // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех. ; Нац. пед..ун-т імені М.П. Драгоманова; Творче обєднання “Нова парадигма” – Вип.85.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.154-164.

 • Шамраєва В.М. Теоретичні основи інструменту стратегічного партнерства у зовнішній політиці держави // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В.П.Бех. ; Нац. пед..ун-т імені М.П. Драгоманова; Творче обєднання “Нова парадигма” – Вип.85.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.154-164.

 • Шамраєва В.М. Теоретичні основи та практична реалізація стратегічного партнерства у зовнішній політиці України // Політологічний вісник. Зб-к наук.праць. – К.: «ІНТАС», 2009. – Вип.41. – С.367-379.

 • Фесенко Н.С.. Концепція функціональної інтеграції як основа управління в ЄС / Н.С.Фесенко // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІХ Міжнар. наук. конгресу, 26-27 березня 2009 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – С. 162 – 163.Оприлюднення результатів дослідження на Міжнародних конгресах “Державне управління та місцеве самоврядування”, та публікація наукових праць у збірниках “Теорія та практика державного управління”, “Актуальні проблеми державного управління”

 • Оприлюднення результатів дослідження на Міжнародних конгресах “Державне управління та місцеве самоврядування”, та публікація наукових праць у збірниках “Теорія та практика державного управління”, “Актуальні проблеми державного управління”

 • Результати дослідження впроваджуються у навчальному процесі НАДУ при Президентові України шляхом:

 • - використання у науковій, навчальній та методичній літературі;

 • - розробки та публікації наукових статей і рекомендацій щодо аналітичного та організаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіоні • Надається інформаційно-аналітична підтримка органам виконавчої влади та місцевого самоврядування стосовно підвищення ефективності управлінських рішень у вигляді надання консультацій та практичних пропозицій

 • Здійснюється експертна та консультативна допомога факультету підвищення кваліфікації ХарРіНАДУ щодо удосконалення перепідготовки кваліфікації державних службовців в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

 • Результати дослідження впроваджені у роботі Головного Управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції Харківської обласної державної адміністрації. Акт про впровадження № 01-15/2014 від 12.12.2008 р.Заплановано наукових продуктів – 14.

 • Заплановано наукових продуктів – 14.

 • Виданих або поданих до друку наукових продуктів – 16.Очікувана назва науково-дослідної роботи на 2010-2011 роки

 • Механізми формування і реалізації актуальних політик Європейського Союзу та України: тенденції інтеграційних процесів • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


скачать файлСмотрите также:
Розробка ефективної зовнішньоекономічної доктрини на регіональному рівні у процесі включення України в глобальний економічний простір
0.43kb.
Соціальне партнерство – трансфер підготовки конкурентно спроможних робітників
0.43kb.
Регулювання економічного розвитку на регіональному рівні
0.43kb.
Інтегрований підхід до надання замісної підтримуючої терапії для віл-позитивних сін в містах Києві, Одесі, Миколаєві
0.43kb.
Павленко Сільвія меркосур
0.43kb.
Взаємодія громадянського суспільства та влади на місцевому рівні
0.43kb.
Стратегічні напрями модернізації державної науково-технологічної політики Бублик С. Г.
0.43kb.
Розробка і пілотування інноваційних децентралізованих підходів до надання послуг на місцевому рівні
0.43kb.
Розробка і пілотування інноваційних децентралізованих підходів до надання послуг на рівні громад
0.43kb.
Науково-методичне забезпечення на регіональному рівні реалізації завдань державної політики в галузі освіти
0.43kb.
Фінансування політичних партій і виборчих кампаній: проблеми і шляхи вирішення Денис Ковриженко
0.43kb.
Митна вартість товару — це термін для визначення спеціальної вартості товару, а саме, це вартість товару, яка застосовується для цілей: — обкладення товару митом, пдв, акцизним збором; — зовнішньоекономічної та митної статистики
0.43kb.