ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл • Проектна діяльність – це така діяльність, при якій під керівництвом та за підтримки вчителя здійснюється активна творча самодіяльність учня в процесі навчання та виховання


Засновник методу проектів

Американський філософ – ідеаліст – Джон - Дьюї.

Саме слово “проект” у перекладі з латинської мови означає “кинутий уперед, задум, план” тощо.

Проектна діяльність дозволяє учням:

 • Вивчати не тільки засоби, але й способи конкретної діяльності;

 • Розвивати пізнавальні навички учнів та вміння самостійно конструювати свої знання;

 • Розвивати критичне та творче мислення;

 • Розвивати вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • Організовувати змістовне проведення позаурочного часу;

 • Усвідомлювати де і яким чином вона може бути використана на практиці.При роботі над проектом учень розвиває:

 • Мислення;

 • Навички пошуку інформації;

 • Аналіз, експериментування;

 • Прийняття рішення;

 • Вміння самостійної роботи та роботи в групах;

 • Навички застосування та поглиблення;

 • Творчість, активність, ініціативу тощо…Основними завданнями вчителя є:

 • 1. Не лише передати учням силу тих чи інших знань, а навички здобувати ці знання самостійно та вміння самостійно застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдання;

 • 2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника);

 • 3. Різноманітне коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему;

 • 4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміння роботи висновки.Побудова роботи над проектом

 1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.
 • 1) Чому цей проект потрібен?

 • 2) Яку проблему він буде вирішувати?

 • 3) Як школярі будуть залучені до участі у роботі?

2. Загальна мета проекту, завдання.
 • 1) Мета – це те, що бажаєте отримати в результаті.

 • 2) Завдання – це конкретна частина мети, яку треба буде реалізувати, це дії, за допомогою яких буде досягнуто мету проекту.3. Плановані результати проекту.

3. Плановані результати проекту.
 • 1) Чітко опишіть, що буде отримано.

 • 2) Кому це буде корисно?

 • 3) Якою буде ваша вигода від участі у цьому проекті?

4. Діяльність в рамках проекту.
 • 1) Що треба робити, щоб досягти описаних результатів і вирішити проблему?

 • 2) Які конкретні дії треба виконати для вирішення проблеми?

 • 3) Які ресурси будуть використані?

 • 4) Що буде відбуватися в рамках даного проекту?

5. Висновки при виконанні проекту.
 • 1) Від чого може залежати результат проекту?

 • 2) Як результати даного проекту можуть бути використані іншими?Паспорт проектної роботи

 • Назва проекту.

 • Керівник проекту.

 • Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.

 • Склад проектної групи (прізвища учнів, клас).

 • Тип проекту.

 • Мета проекту (практична та педагогічна мета).

 • Завдання проекту.

 • Необхідне обладнання.

 • Анотація.

 • Передбачувані продукти проекту.

 • Етапи роботи над проектом.

 

Технологія проектної діяльності:Типи проектів:Етапи проектної діяльності:

 • Перший етап:

На цьому етапі учні разом із керівником проекту:
 • Визначають проблеми;

 • Обирають тему проекту;

 • Формулюють мету і завдання своєї майбутньої діяльності;

 • Планують роботу над виконанням проекту;

 • Працюють над пошуком інформаціїВизначення теми проекту:

 • Цей момент є найважливішим у підготовчому етапі. Саме визначення теми окреслює наступну пошукову, дослідницьку чи творчу діяльність учнів.На першому етапі діяльності керівник проекту може скористатися методами

 • “мозкової атаки” чи “мозкового штурму”;

 • “від слова до діла”;

 • дизайн-аналізу;

 • ранжування;

 • диспуту тощо.Методика “від слова до діла”;

 • Ця методика дозволяє спільними зусиллями через зазначення проблеми аналіз знайти правильне рішення, визначити майбутню діяльність за схемою:Дизайн-аналіз

 • Цей метод дозволяє через колективне та групове обговорення та оформлення запису думок та створенням замальовок кожному учню знайти правильне вирішення проблеми.Метод ранжування

 • Цей метод дозволяє протягом короткого часу визначити серед названих групою проблем найважливіші, які стануть у майбутньому темами проектів. Цей метод проводиться у письмовому виглядіАлгоритмічний метод

 • Дозволяє активізувати мислення дітей шляхом протиставлення, порівняння ідеального і існуючого об'єктуВизначення мети та формулювання завдань

Метою проекту має бути його кінцевий результат. Тому, визначивши проблему та вибравши тему проекту, учні формулюють ключове, тематичні та змістовні запитання, які допомагають визначити мету та завдання проекту

 • Учні: формують завдання і виробляють план дій.

 • Вчитель: коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції

Другий етап – практично-виконавчий

 • Другий етап є найбільшим за часом виконання та найважливішим.

 • ІІ етап розподіляється в свою чергу на такі розділи:Види оформлення результатів

 • Робота в малих групах над інформаційними джерелами в ресурсах Інтернет, ЗМІ, бібліотеках, підприємствах, організаціях тощо можуть бути оформленні у вигляді:Третій етап - заключний

 • На третьому, коли проектна папка подана на розгляд журі, учасники проекту готуються до захисту проекту.

 • Заключний етап проходить за такою схемою:Презентація проекту:

 • Може бути представлена у вигляді:Критерії оцінювання проектної діяльності:

Значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх вивченій тематиці, конкретність використаних методів дослідження і обробка отриманих результатів;
 • активність кожного учасника проекту в співвідношенні з його індивідуальними можливостями;

 • колективний характер прийнятих рішень (в груповому проекті);

 • необхідна і достатня глибина проникнення в тему;

 • використання знань із інших галузей;

 • переконливість прийнятих рішень, вміння організувати свої висновки;

 • естетика оформлення результатів проведеного проекту;

 • вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.Оголошення результатів проекту:

 • Попередньо перед початком презентації та захисту проектів потрібно відповісти на такі запитання:

 • Чи будуть включені самооцінки учасників проектних груп в загальну оцінку проекту?

 • Чи будуть присуджуватися місця (І, ІІ, ІІІ) або номінації (за краще дослідження, за кращу презентацію тощо)?

 • Як буде проходити оцінка проектів – з напрямків (за темами) чи одним списком?Проектна діяльність вчителяМета:

 • Мета:

 • Теоретичні по суті та енциклопедичні за глибиною знання зробити засобом навчання;

 • Використовуючи новітні технології зосередитися на компетентністному підході до освіти;

 • Враховуючи особистість кожного педагога вибудовувати особисту траєкторію педагогічної майстерності за рахунок креативних рис та прагнення до досконалості.Що дає:

 • Розвиває співпрацю та можливості ділового спілкування між педагогами між вчителями т учнями, між вчителями та батьками, між школою та позашкільними установами;

 • Вдосконалює використання пошукових методик, експериментальної діяльності;

 • Дозволяє використовувати найкращий світовий та вітчизняний досвід і ознайомити інших із своїми роботами;

 • Впевненість в собі та можливість самореалізації в творчих пошуках;

 • Сприяє створенню кінцевого продукту творчої діяльності.На що впливає:

 • Змінюється тип відносин;

 • Підвищується рівень відповідальності та компетентності;

 • Відбувається інтеграція теорії та практики на новому креативному рівні;

 • Дозволяє отримати досвід системного підходу до вирішення предметних міжпредметних та інтегрованих проблем

 • Налаштовує вчителя на системну роботу з самоосвіти, самовдосконалення та саморозвитку.Дозволяє вирішити такі задачі:

 • Підвищити престиж знань, загальну культуру, вдосконалювати навики творчої діяльності;

 • Розвивати особистість педагога, формувати системність, критичність мислення;

 • Збагачує соціальний досвід;

 • Навчає діловитості;

 • Формує впевненість в собі;

 • Дозволяє бути успішним та гнучким в умовах сучасності;

 • Вдосконалює вміння користування ІКТ і розширює інформаційний простір;

 • Сприяє успішній атестації та підвищення професійного рівня майстерності


скачать файлСмотрите также:
Проектна діяльність
0.43kb.
Проектна робота
0.43kb.
Проектна робота
0.49kb.
Проектна технологія
0.43kb.
Організаційно-методична діяльність методичного кабінету школи з упровадження інновацій у діяльність навчального закладу
0.43kb.
Регуляторна діяльність: питання контролю регуляторна діяльність
0.43kb.
2. Хімічна діяльність
0.43kb.
Презентація педагогічної діяльності Життєве кредо
0.5kb.
Інвестиційна діяльність в Україні регулюється Законами України: “Про інвестиційну діяльність”
0.43kb.
Взірець у житті єдиний, Без нього життєва повість Не пишеться у людини. Віолетта Дворецька Цінності
0.43kb.
Презентація бізнес-плану фірми “Tіана”
0.43kb.
Театралізована діяльність як засіб розвитку творчого потенціалу молодших школярів Актуальність
0.43kb.