ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файлПАТОФІЗІОЛОГІЯ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ


Гормони синтезуються:

 • а)епітеліальними клітинами (власне залозистий епітелій);

 • б)нейроендокринними клітинами (клітини гіпоталамуса);

 • в)міоендокринними клітинами (м'язові волокна передсердь серця).Секреція гормонів здійснюється:

 • а) ендокринними органами, що складаються із залозистих клітин одного типу (щитовидна залоза);

 • б) ендокринними органами, що складаються із залозистих клітин різних типів (аденогіпофіз, кора наднирників);

 • в) групами ендокринних клітин у неендокринних органах (підшлункова залоза).Основні властивості гормонів:

 • 1) утворюються спеціалізованими клітинами ендокринних залоз;

 • 2) володіють високою і специфічною біологічною активністю. Специфічність дії гормонів пов’язана з існуванням “клітин-мішеней”, що мають особливі рецептори до гормону;

 • 3) секретуються в кров (чи інші циркулюючі рідини);За хімічною природі виділяють:

 • а) стероїдні гормони (мінерало- і глюкокортикоїди, жіночі і чоловічі статеві гормони);

 • б) похідні амінокислот (тиреоїдні гормони, катехоламіни, мелатонін);

 • в) білково-пептидні гормони (рилізинг-гормони, вазопресин, окситоцин, гормони аденогіпофіза, інсулін, глюкагон, паратирин, кальцитонін).За функціональними ефектами гормони бувають:

 • а) афекторними (діють безпосередньо на органи-мішені);

 • б) тропними (регулюють синтез ефекторних гормонів);

 • в) рилізинг-гормонами (регулюють синтез і секрецію тропних гормонів).За значенням для організму виділяють:

 • а) гормони, що забезпечують фізичний, статевий і розумовий розвиток організму (соматотропний, гонадотропні, статеві гормони, нейропептиди);

 • б) адаптивні гормони, що забезпечують довгострокову адаптацію організму до змін зовнішнього середовища (тиреоїдні гормони, АКТГ, глюкокортикоїди);

 • в) гомеостатичні гормони, що беруть участь у підтримці сталості внутрішнього середовища організму (альдостерон, вазопрессин, паратирин, інсулін).Причини ендокринних розладів:

 • 1. Пухлина

 • 2. Некроз

 • 3. Запалення

 • 4. Інтоксикація

 • 5. Крововилив

 • 6. Тромбоз

 • 7. Іонізуюча радіаціяРозрізняють три варіанти порушень ендокринних функцій:

 • Гіперфункція ендокринних залоз

 • Гіпофункція ендокринних залоз

 • Дисфункція ендокринних залоз

 • Дисфункція характеризується різноспрямованими змінами продукції гормонів і фізіологічно активних попередників їх біосинтезу в одній і тій же ендокринній залозі чи утворенням і надходженням у кров атипових гормональних продуктів.Патогенетичні механізми розвитку ендокринопатій

 • 1. Цереброгляндулярні – надзалозисті (Розлад регуляції ендокринних залоз )

 • 2. Первинногляндулярні – залозисті (Розлад біосинтезу гормонів і їхньої секреції )

 • 3. Субгляндулярні – підзалозисті (Розлад транспорту, рецепції і метаболізму гормонів – периферичні порушення)Регуляція діяльності ендокринних залоз

 • Нервова (імпульсно-медіаторна) чи парагіпофізарна регуляція.

 • За допомогою прямих нервових впливів регулюється діяльність: а) мозкового шару наднирників; б) нейроендокринних структур гіпоталамуса; в) епіфіза

 • Нейроендокринна або трансгіпофізарна регуляція.

 • Здійснюється нейроендокринними клітинами гіпоталамуса, які трансформують нервові імпульси в специфічний ендокринний процес. При цьому утворюються і секретуються в систему портальних судин гіпофіза рилізинг-гормони, які регулюють діяльність аденогіпофіза

 • Ендокринна регуляція. Вона полягає в тому, що одні гормони впливають на синтез і секрецію інших. Прикладом цього механізму є вплив тропних гормонів аденогіпофіза на діяльність кори наднирників, щитовидної залози, статевих залоз.

 • Неендокринна гуморальна регуляція здійснюється неспецифічними гуморальними факторами, зокрема метаболітами, іонами. Так, концентрація глюкози в крові безпосередньо впливає на синтез і секрецію інсуліну і глюкагону, склад і рівень амінокислот – на утворення соматотропного гормону, вміст іонів калію – на виділення в кров альдостерону, концентрація кальцію – на секрецію паратирину і кальцитонінуПринцип зворотного зв’язку

 • А. Ультракоротка петля

 • Б. Коротка петля

 • В. Довга петля

 • Наприклад, при хворобі Іценка-Кушінга знижується чутливість гіпоталамічних центрів, які сприймають коливання концентрації кортизолу в крові. У даному випадку звичайна концентрація кортизолу не гальмує утворення кортиколіберину. Це веде до підвищеної його секреції і як наслідок – до збільшення продукції АКТГ.основні причини порушення синтезу білково-пептидних гормонів:

 • порушення транскрипції;

 • порушення трансляції;

 • дефіцит необхідних амінокислот;

 • дефіцит АТФ;

 • порушення посттрансляційної модифікації й активації.Причини розладів синтезу стероїдних гормонів:

 • 1) порушення надходження в клітини, синтезу і депонування холестерину – вихідної речовини для синтезу стероїдів;

 • 2) набуті або спадково обумовлені дефекти ферментів, які беруть участь у реакціях біосинтезу стероїдних гормонів;

 • 3) дефіцит кисню (гіпоксія), необхідного для реакцій гідроксилювання стероїдів;

 • 4) дефіцит віднівленого НАДФ (НАДФН) – основного джерела електронів і протонів у реакціях гідроксилювання стероїдівмеханізми секреції гормонів ендокринними клітинами:

 • вивільнення гормону з клітинних секреторних гранул (секреція білково-пептидних гормонів і катехоламінів);

 • вивільнення гормону з білковозв’язаної форми (секреція тиреоїдних гормонів);

 • відносно вільна дифузія гормонів через клітинні мембрани (секреція стероїдних гормонів).Розлади секреції гормонів:

 • а) порушення депонування гормонів. Страждає утворення комплексів гормонів з речовинами – факторами депонування (білками – нейрофізинами для вазопресину та окситоцину, АТФ – для катехоламінів, цинком – для інсуліну), не здатними дифундувати через мембрану секреторних гранул;

 • б) порушення передачі сигналів, які стимулюють секрецію.

 • в) ушкодження контрактильних елементів (мікрофіламентів, мікротрубочок), що приймають участь у процесах екзо- і ендоцитозу.

 • г) дефіцит АТФ, що забезпечує енергозалежні процеси транспорту гормонів.Порушення транспорту, рецепції і метаболізму гормонів

 • 1.     Порушення транспорту гормонів в організмі.

 • 2.     Розлади метаболічної інактивації гормонів.

 • 3.     Порушення взаємодії гормонів з периферичними клітинами-мішенямиформи транспорту гормонів в організмі:

 • 1. Транспорт вільного гормону (розчиненого у воді). Від концентрації вільної форми гормону залежать його функціональні, структурні і біохімічні ефекти.

 • 2. Комплекси гормонів зі специфічними транспортними білками плазми крові. Вміст цієї транспортної форми в крові складає 80 % і більше від сумарної концентрації даного гормону.

 • 3. Неспецифічні комплекси гормонів з білками плазми крові (альбумінами, 1-глобулінами).

 • 4.  Адсорбція гормонів на поверхні формених елементів крові (еритроцитів, лімфоцитів, моноцитів).Розлади ендокринних функцій, пов’язані з порушенням взаємодії гормонів з периферичними клітинами

 • Вплив гормонів на клітиниі-мішені здійснюється через їхню дію на специфічні білки – рецептори і реалізується трьома напрямками:

 • 1) вплив на проникність біологічних мембран;

 • 2) стимуляція або пригнічення активності ферментів;

 • 3) вплив на генетичний апарат клітинитипи циторецепції гормонів

 • Мембранний тип циторецепції. Є основним механізмом дії білково-пептидних гормонів і катехоламінів. При цьому гормони не проникають усередину клітини, а зв'язуються з білками-рецепторами на поверхні плазматичної мембрани.

 • В даний час відомі вторинні посередники, представлені наступними сполуками:

 • 1) циклічні нуклеотиди – цАМФ, цГМФ;

 • 2) іони Са++;

 • 3) фосфоліпідні месенджери – діацилгліцерол (ДАГ) і іонозитолтрифосфат (ІФз).

 • Внутрішньоклітинний тип циторецепції. Він лежить в основі механізму дії стероїдних і тиреоїдних гормонів. Пов’язаний з вільним проходженням гормону через плазматичну мембрану в клітину, де відбувається взаємодія з внутрішньоклітинними білками – рецепторами. • Блокада гормонального рецептора – це досить розповсюджений механізм, що приводить до гормональної недостатності: активний гормон не знаходить свого рецептора на клітині або в ній у зв'язку із втратою рецептора або у зв'язку з фіксацією на його поверхні антагоністів, конформаційними змінами його, які перешкоджають з'єднанню з гормоном. Звичайно концентрація гормону в таких випадках нормальна або збільшена. Введення гормонів з лікувальною метою не супроводжується відповідним ефектом.Розлади ендокринних функцій, пов’язані з порушеннями метаболізму гормонів

 • Руйнування білково-пептидних гормонів відбувається в печінці під дією ферментів пептидаз.

 • Інактивація стероїдних гормонів здійснюється в печінці, кишках, нирках – практично у всіх органах і тканинах, за винятком тіміко-лімфатичної системи. У реакціях перетворення стероїдів бере участь НАДФН-залежні ферменти.

 • Інактивовані форми стероїдних гормонів, які утворилися в різних органах, надходять у печінку, де відбувається їхня кон'югація із сірчаною і глюкуроновою кислотами з подальшим виведенням з організму в складі сечі і калу.Патофізіологія гіпофіза

Гормони гіпофіза

 • Аденогіпофіз:

 • 1. Соматотропний гормон

 • 2. Адренокортикотропний гормон

 • 3. Тиреотропний гормон

 • 4. Лютеїнізуючий гормон

 • 5. Фолікулостимулюючий гормон

 • 6. Пролактин

 • 7. Меланоцитстимулюючий гормон

 • Нейрогіпофіз:

 • 1. Вазопресин

 • 2. ОкситоцинГіпофункція аденогіпофіза

 • 1. Гіпофізарна карликовість – дефіцит

 • соматотропного гормону

 • 2. Гіпофізарний інфантилізм – дефіцит

 • гонадотропних гормонів

Недостатність СТГ приводить до:

 • 1) зниження інтенсивності синтезу білка, що веде до затримки і зупинки росту (більш ніж на 30 % від середнього) і розвитку кісток, внутрішніх органів, м'язів. Порушення синтезу білків сполучної тканини приводить до втрати її еластичності і розвитку дряблості;

 • 2) зменшення інгібуючої дії СТГ на поглинання глюкози, переважання інсулінівого ефекту і розвитком гіпоглікемії;

 • 3) випадіння жиромобілізуючої дії і тенденція до ожиріння.Гіперфункція аденогіпофіза

 • Еозинофільні аденоми

 • 1. Гігантизм - гіперпродукція СТГ у дітей

 • 2. Акромегалія – гіперпродукція СТГ

 • а) збільшення рук, ніг, носа, щелеп

 • б) вісцеромегалія

 • в) огрубіння рис обличчя

 • г) низький голос

 • д) гіперглікемія

 • е) кетоз

 • Базофільні аденоми

 • хвороба Іценко-Кушінга

 • а) вторинний гіперкортицизмом;

 • б) посилена пігментацією шкіри.

 • Рідше зустрічаються пухлини, продукуючі інші гормони аденогіпофіза: ТТГ, гонадотропні гормони, пролактин, МСГ.

 • Позанаднирниковий ефект приводить до збільшення активності тирозинази в меланоцитах, що приводить до гіперпігментації. Однак, підсилюючи утворення кортизолу, АКТГ виявляє такі впливи:

 • а) гальмує мобілізацію жиру;

 • б) активує глюконеогенез і тим сприяє утворенню жиру; в) гальмує дію СТГ, який активує окислювання жируХвороба Іценка-Кушінга - симптоми

 • а) повнокрів’я

 • б) акроціаноз

 • в) багрові смуги на животі

 • г) гірсутизм

 • д) гіперглікемія

 • е) гіпертензія

 • є) остеопороз

 • ж) аменорея

 • з) гіперпігментація шкіриХвороба Іценка-Кушінга у хлопчикаХвороба Іценка-Кушінга у жінкиХвороба Іценка-Кушінга Хворий до і після операціїПатофізіологія нейрогіпофізаПатофізіологія нейрогіпофіза

 • 1. Нецукровий діабет – дефіцит

 • вазопресину (антидіуретичного

 • гормону)

 • 2. Хвороба Пархона – надлишок

 • вазопресину (антидіуретичного

 • гормону)Вазопресин (антидіуретичний гормон) проявляє наступні впливи через V1 і V2 рецептори:

 • 1)  діючи на дистальні звивисті канальці і збірні трубочки нирок, підсилює реабсорбцію води;

 • 2) викликає скорочення гладких м'язів кровоносних судин;

 • 3) підсилює глікогеноліз і глюконеогенез у печінці;

 • 4) сприяє консолідації слідів пам'яті і мобілізації інформації, що зберігається, (гормони пам'яті);

 • 5) є ендогенним аналгетиком (пригнічує біль).Окситоцин проявляє наступні функціональні впливи:

 • 1) стимулює виділення молока (лактацію), викликаючи скорочення міоепітеліальних клітин дрібних проток молочних залоз;

 • 2)  ініціює і підсилює скорочення вагітної матки;

 • 3) погіршує запам'ятівування і мобілізацію інформації (амнестичний гормон). • Надлишкова секреція вазопресину виникає при пухлинах різних тканин, які утворюють вазопресин, а також при розладах регуляції ендокринної функції гіпоталамуса. Основним його проявом є гіперволемія, що приводить до розвитку стійкої артеріальної гіпертензіїПатофізіологія наднирниківГормони кори наднирників

 • 1. Глюкортикоїди – пучкова зона

 • 2. Мінералокортикоїди – клубочкова зона

 • 3. Андрогени – сітчаста зонаПорушення функцій наднирників

 • гіпофункція кори наднирників – гіпокортицизм;

 • гіперфункція пучкової зони – синдром Іценка-Кушинга;

 • гіперфункція клубочковой зони – гіперальдостеронізм;

 • дисфункція кори наднирників – адреногенітальний синдромпервинну недостатність кори наднирників

 • власне ураження наднирниківвторинна недостатність кори наднирників

 • пов’язана з ураженням гіпоталамуса (дефіцит кортиколіберину)

 • з гіпофункцією аденогіпофіза (дефіцит АКТГ). • Кортикостероїдна недостатність може бути тотальною, коли випадає дія всіх гормонів, і частковою – при випаданні активності одного з гормонів кори наднирників.

 • Прикладами гострої недостатності є:

 • а) стан після видалення наднирників;

 • б) крововиливи в наднирники, які виникають при сепсисі, менінгококовій інфекції (синдром Уотерхауза-Фридериксена);

 • в) синдром відміни глкокортикоїдних препаратівПричини хронічної недостатності наднирників (хвороби Адісона)

 • 1. 40 % - туберкульоз

 • 2. 55 % - важкі інфекції або аутоагресія

 • 3. 5 % - пухлина, емболія, крововилив, жирова дегенерація, сифілісІ. Прояви, пов’язані з випадінням мінералокортикоїдних функцій кори наднирників:

 • 1)     зневоднення (дегідратація). Розвивається внаслідок втрати іонів натрію (зменшується реабсорбція) з наступною втратою води (поліурія);

 • 2)     артеріальна гіпотензія. Обумовлена зменшенням об’єму циркулюючої крові;

 • 3)     гемоконцентрація (згущення крові). Пов’язана з втратою рідини. Приводить до розладів мікроциркуляції і гіпоксії;

 • 4)     зменшення ниркового кровотоку (обумовлене падінням артеріального тиску) з порушенням клубочкової фільтрації і розвитком інтоксикації (азотемії);

 • 5)     гіперкаліємія. Обумовлена зменшенням канальцевої секреції іонів калію і виходом їх з ушкоджених клітин. Викликає порушення функції збудливих тканин;

 • 6)     дистальний канальцевий ацидоз. Пов’язаний з порушенням ацидогенезу в дистальних звитих канальцях нефронів;

 • 7)     шлунково-кишкові порушення (нудота, блювота, поноси). Має значення втрата натрію (осмотична діарея) і інтоксикація.

 • Дані порушення без відповідної корекції приводять до смерті.ІІ. Прояви, обумовлені порушеннями глюкокортикоїдної функції кори наднирників:

 • 1) гіпоглікемія, що виникає в результаті голодування;

 • 2) артеріальна гіпотензія;

 • 3) зменшення реакції жирової тканини на ліпотропні стимули;

 • 4) зниження опірності організму до дії різних патогенних факторів;

 • 5) зменшення здатності виводити воду при водяному навантаженні (водяне отруєння);

 • 6) м'язова слабість і швидка втомлюваність;

 • 7) емоційні розлади (депресія);

 • 8) затримка росту і розвитку дітей;

 • 9) сенсорні порушення – втрата здатності розрізняти окремі відтінки смакових, нюхових, слухових відчуттів;Симптоми хвороби Адісона

 • 1. Фізична втома

 • 2. Психічна втома (астенія)

 • 3. Шлунково-кишкові розлади:

 • а) анорексія

 • б) нудота

 • в) блювота

 • г) проноси

 • д) біль у животі

 • 4. Гіперпігментація шкіриХвороба Аддісона Туберкульоз наднирниківХвороба Адісона

Підвищення функції кори наднирників

 • Гіперальдостеронізм. Виникає при гіперфункції клубочковій зони кори наднирників, яка продукує мінералокортикоїди.

 • Розрізняють первинний і вторинний гіперальдостеронізм.

 • Первинний гіперальдостеронізм (синдром Конна) виникає при аденомі клубочкової зони, яка утворює велику кількість альдостерону.синдром Конна

 • 1) артеріальна гіпертензія. Пов’язана із збільшенням вмісту натрію в крові і стінці кровоносних судин, внаслідок чого підвищується чутливість їхніх гладких м'язів до дії пресорних факторів, зокрема катехоламінів

 • 2) гіпокаліємія (результат посиленої секреції іонів калію в канальцях нирок). Вона приводить до порушення діяльності збудливих органів і тканин (порушення роботи серця, міастенія, парези);

 • 3) негазовий алкалоз. Пов’язаний з посиленням ацидогенезу в дистальних звивистих канальцях нефронів;

 • 4) поліурія. Виникає як наслідок втрати чутливості епітелію ниркових канальцев до дії вазопресину. Цим пояснюється відсутність збільшення об’єму циркулюючої крові і набряків.Адреногенітальний синдром

 • виникає в результаті спадково обумовленої блокади синтезу кортизолу і посиленого утворення андрогенів із загальних проміжних продуктів.

 • У залежності від рівня блокади синтезу кортизолу розрізняють три варіанти адреногенітального синдрому.

 • І. Порушення ранніх етапів синтезу – дефіцит глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів і гіперпродукція андрогенів.

 • ІІ. Порушення проміжних етапів – дефіцит глюкокортикоїдів, надлишок андрогенів, утворення мінералокортикоїдів не порушене (класичний андрогенітальний синдром).

 • ІІІ. Порушення на кінцевих етапах синтезу кортизолу – дефіцит глюкокортикоїдів, гіперпродукція андрогенів і мінералокортикоїдів.Гіперфункція мозкового шару наднирників

 • виникає при пухлині хромафінних клітин – феохромоцитомі.

 • Проявляється артеріальною гіпертензією, тахікардією, екстрасистолією, мерехтінням передсердь, гіперглікемією, гіперліпацидемією, гіпертермією.

 • Можливий розвиток нерізко вираженого діабету, тиреотоксикозу. Під час пароксизмів проявляється запамороченням, головним болем, галюцінаціями, підвищеною збудливістю нервової системи, судорогамиПатофізіологія щитовидної залозиРегуляція ЩЗГормони щитовидної залози

 • 1. Тироксин – Т4

 • 2. Трийодтиронін Т3

 • 3. КальцитонінБіосинтез тиреоїдних гормонівТранспорт тиреоїдних гормонів

 • 1. Тироксинзв’язуючий глобулін

 • 2. Тироксинзв’язуючий преальбумін

 • 3. Тироксинзв’язуючий альбумінОрганели-мішені Т3

 • 1. Ядро – регуляція синтезу білка

 • 2. Мітохондрії – калоригенний ефект

 • 3. Мембрана клітини – стимуляція

 • транспорту глюкози і амінокислотКретинізм

 • Причини:

 • а) вроджений атиреоз

 • б) введення тиреостатиків вагітній

 • В) спадкові дефекти синтезу гормонів

 • Симптоми:

 • а) карликовість

 • б) імбецільність

 • в) інфантилізм

Мікседема

 • Симптоми мікседеми

 • 1. Бліда, суха, товста шкіра

 • 2. Слизовий набряк

 • 3. Товстий ніс

 • 4. Товсті губи

 • 5. Звислі щоки

 • 6. Набрякле лице

 • 7. Збільшений язик

 • 8. Повільна мова

 • 9. Сиплий голос

 • 10. Тупий вигляд

 • 11. Бідна міміка

 • 12. Загальмованість

 • 13. Сонливість

 • 14. Часто – безпліддя

 • 15. Втрата пам’яті

 • 16. Безтолковість

 • 17. Відсутність живих інтересів

 • 18.Зниження обміну речовин

 • 19. Гіперхолестеринемія

 • 20. Брадикардія

ДТЗСимптоми ДТЗ

 • 1. Зоб

 • 2. Тахікардія

 • 3. Аритмії

 • 4. Серцева недостатність

 • 5. Підвищення основного обміну

 • 6. Підвищення температури

 • 7. Схуднення

 • 8. М’язова слабість аж до міастенії

 • 9. Екзофтальм

 • 10. Дратівливість

 • 11. Нестійкість настрою

 • 12. Непослідовність вчинків

 • 13. ТреморДТЗ – екзофтальмЕндемічний зоб Рівненська область
скачать файлСмотрите также:
Патофізіологія ендокринної системи гормони синтезуються
0.43kb.
Проф. О.Є. Федорців
0.43kb.
Виконала: учениця 9-б класу Івченко Аліна Біологія людини “ Ендокринні залози ” Принципи роботи ендокринної системи
0.43kb.
Лекція №16 Гормони статевих залоз: андрогени
0.43kb.
Розвиток соматичної та вегетативної нервової системи. Особливості нейро-ендокринної регуляції в процесі росту і розвитку людини
0.43kb.
Патофізіологія зовнішнього дихання. Гіпоксія
0.43kb.
Профілактика захворювань ендокринної системи
0.43kb.
Патофізіологія ниркової недостатності. Порушення водно-сольової рівноваги
0.43kb.
Захворювання органів дихання можуть виникати внаслідок дії різних чинників: а обмеження рухомості грудної клітки і легень
0.43kb.
Гормони – це органічні біологічно-активні речовини різної хімічної природи, які виробляються залозами внутрішньої секреції, поступають безпосередньо в кров і здійснюють гуморальну регуляцію обміну речовин і функцій на рівні організму
0.44kb.
Гормони – це органічні біологічно-активні речовини різної хімічної природи, які виробляються залозами внутрішньої секреції, поступають безпосередньо в кров і здійснюють гуморальну регуляцію обміну речовин і функцій на рівні організму
0.43kb.
Біохімічні дослідження при захворюваннях ендокринної системи
0.43kb.