ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл


  Сучасний зміст виховання в Україні — це науково обгрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.    Ціннісне ставлення до себе   передбачає сформованість у зрос­таючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції«Я і мій клас»  Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей   виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості — це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.Моя сім'я - жаданий скарб, Той найцінніший діамант І найпрекрасніший смарагд, Який від злого збережу, І до добра я піднесу.  Ціннісне ставлення до праці     є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підпри­ємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конку­рентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.  

  Ціннісне ставлення до природи    формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до при­роди, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохо­ронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне став­лення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва     формується у процесі есте­тичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецт­вом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері; усвідомлює той факт, що мистецтво безпосередньо пов'язане з жит­тям народу, його культурою.    

Завдання школи:Отже,сьогодні ми повинні мати правильний орієнтир- працювати на особистість, маємо зробити людину такою, щоб вона могла вирішувати державні завдання, за своїм покликанням бути високоморальною, духовно розвиненою, тобто підготовити дитину до нормального життя, розуміння нею всіх процесів соціально-культурного життя,визначення свого місця в ньому.

.


скачать файлСмотрите также:
Моя сім'я жаданий скарб, Той найцінніший діамант І найпрекрасніший смарагд, Який від злого збережу, І до добра я піднесу
0.43kb.
“Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб…
0.43kb.
Прості вправи
0.43kb.
У перекладі з грецької мови означає «добра звістка», «добра новина» для усьго людства, пов'язана зі спасінням через Ісуса Христа, котрий відкупив людей від рабства гріха та вічної смерті
0.49kb.
"Поет-лірик від Бога"
0.43kb.
Вважай нещасним той день, або той час, у який ти не засвоїв нічого нового і нічого не додав до своєї освіти.
0.43kb.
“Я українець. Оце і вся моя автобіографія”
0.43kb.
Той раб, який отримав п’ять монет, за деякий час заробив ще п’ять. Той, що отримав дві зробив так само і заробив ще дві монети
0.43kb.
Торгово-промисловій палаті України притаманна ієрархічно-кланова корпоративна культура, оскільки ієрархічна культура становить 34,125%, а кланова 29,5625%
0.43kb.
Минуще все, лиш слово не мине мова народу – найбільший національний скарб О. Гончар
0.43kb.
Творчий проект “ Людина починається з добра ”
0.43kb.
Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як педагоги можуть весь час змінюватися
0.43kb.