ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
Класифікація компетенцій:

 • Класифікація компетенцій:

 • Ключові компетенції.

 • Загальнопредметні компетенції.

 • Предметні компетенції.Види ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Ціннісно-смислова компетенція – це компетенція у сфері світогляду учнів, пов'язана з їх ціннісними уявленнями, здатністю бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, вміти вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків.Види ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Загальнокультурна компетенція – оволодіння досягненнями культури, розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становищаВиди ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Навчально-пізнавальна компетенція – це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами пізнання. Сюди входять знання і вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності, володіння прийомами дій в нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблемВиди ключових компетенцій

 • Види ключових компетенцій

 • Інформаційна компетенціявміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерелКомпетентність

 • Компетентність

 • саморозвитку та самоосвіти

 • Можна виділити три основних компоненти компетентнісно-орієнтованого навчання:

 • знання;

 • уміння та навички, досвід творчої діяльності;

 • емоційно-ціннісне ставлення (мотивація).Висновок

 • Висновок

 • Отже, робота по формуванню основних предметних компетентностей  сприяє:

 •  моєму  всебічному розвитку як  вчителя-предметникіа;

 •  самовдосконаленню;

 •  розумінню інформаційно-комунікаційних процесів;

 •  здатності застосовувати опановане у професійній діяльності;

 •  удосконалювати професійну майстерність;

 •  застосовувати набуті знання у педагогічній і повсякденній практиці.


скачать файлСмотрите также:
Класифікація компетенцій
0.43kb.
Кількісно-якісній склад вчителів
0.43kb.
Формування ключових компетенцій на уроках географії
0.43kb.
Навчальні технології формування глобальних компетенцій економістів
0.43kb.
1. Морфологічна і фізіологічна класифікація та функції нервової системи
0.43kb.
План лекції морфологічна та фізіологічна класифікація та функції нервової системи
0.43kb.
Проблемне питання класного керівника
0.43kb.
Класифікація платників єдиного податку. Класифікація платників єдиного податку
0.43kb.
Презентація педагогічного досвіду вчителя Башмачанської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району Вискарки Людмили Іванівни
0.43kb.
Поняття про конфлікт та причини його виникнення
0.43kb.
Закон України «Про державно-приватне партнерство»
0.43kb.
Зміст програми
0.43kb.