ukr.coolreferat.com.ua страница 1
скачать файл
1. Історичні та методологічні основи структуралізму.

 • 1. Історичні та методологічні основи структуралізму.

 • 2. Лінгвістична концепція Ф. де Соссюра.

 • 2.1. Мова і мовлення.

 • 2.2. Синхронія та діахронія.

 • 2.3. Зовнішня і внутрішня лінгвістика.

 • 2.4. Мова як система.

 • 2.5. Мова як знакова система.

 • 3. Празька лінгвістична школа.

 • 4. Копенгагенський структуралізм.

 • 5. Американський структуралізм.Термін “структуралізм”

 • Термін “структуралізм”

 • (уперше використано в 1939 р.)

 • голландський лінгвіст Х. Посшвейцарський мовознавець (1857-1913)

 • швейцарський мовознавець (1857-1913)Ф. де Соссюр

 • Ф. де Соссюр

 • чітко розмежував сферу дії

 • зовнішніх і внутрішніх чинників у мові

Групи сусідніх мов мають спільні риси.

 • Групи сусідніх мов мають спільні риси.

 • Географічно суміжні неспоріднені мови,

 • які мають істотні спільні риси

 • в синтаксичній, морфологічній або фонологічній структурах

 • утворюють мовний союз.

 • Типовим прикладом мовного союзу є

 • балканський мовний союз,

 • до якого входять грецька, албанська, болгарська

 • й румунська мови.лінгвістична течія структуралізму,

 • лінгвістична течія структуралізму,

 • яка трактує мову як абстрактну структуру

 • й описує її суто формальними способами

 • без звертання до її субстанцій

 • Засновник Луї Єльмслєв (1889-1968)

 • Назва походить від грецького glossa (мова) + sema (знак).

 • Копенгагенський лінгвістичний гурток (1931 р.)

 • стаття В. Брьондаля “Структуральна лінгвістика” (1939),

 • Х. Ульдалль “Основи глоссематики” (1957)

 • Л. Єльмслєв “Пролегомени до теорії мови” (1943),

 • “Принципи загальної граматики” (1928).виникла на грунті лінгвістичної концепції Ф. де Соссюра,

 • виникла на грунті лінгвістичної концепції Ф. де Соссюра,

 • її вимогах вивчати мову “в собі і для себе”.

 • Глоссематична теорія незалежна від досвіду,

 • нічого не каже ані про можливість її використання,

 • ані про відношення до експериментальних даних.

 • Ціле складається не з речей, а з відношень,

 • і тільки внутрішні й зовнішні відношення

 • мають право на існування.

 • Ці неправильні методологічні засади зумовили й помилки лінгвістичної концепції глосематики.

Їхня теорія – іманентна алгебра мови (наука, що використовує поняття математичної залежності для вивчення внутрішніх, характерних мові властивостей, якими є відношення).

 • Їхня теорія – іманентна алгебра мови (наука, що використовує поняття математичної залежності для вивчення внутрішніх, характерних мові властивостей, якими є відношення).

 • Спроба граничної формалізації мови математична лінгвістика

 • Л. Єльмслєв:

 • мова як окремий випадок інформаційних систем

 • входить у велику систему комунікативних засобів, досліджуваних семіотикою

 • 5 ознак мови:

 • 1) зміст й вираження;

 • 2) зв’язок між змістом і вираженням;

 • 3) текст і система;

 • 4) співвідношення між текстом і системою;

 • 5) розклад мовних знаків на менші компонентиКопенгагенський структуралізм

 • Копенгагенський структуралізм

 • прагнення опрацювати точний метод аналізу, який спирається на дані математичної логіки

 • Недолік глоссематики

 • значне звуження і збіднення об’єкта дослідження, відірваність мови від людини, суспільства, культури, історії.

 • Глоссематика –

 • спроба гранично абстрагованого від конкретики підходу до мови,

 • значно розширила

 • поняттєвий апарат мовознавства,

 • систему методологічних принципів20-30-ті рр. ХХ ст.

 • 20-30-ті рр. ХХ ст.

 • Витоки:

 • Франц Боас (1858-1942),

 • Едуард Сепір (1884-1939),

 • Леонард Блумфілд ( 1887-1949).

 • Один з напрямків структуралізму

 • Специфічна особливість:

 • прагматична спрямованість лінгвістичних досліджень, пов’язана передусім з необхідністю вивчення мови американських індіанцівЕ. Сепір “Мова” (1921)

 • Е. Сепір “Мова” (1921)

 • Л. Блумфілд “Мова” (1933)

 • “Курс загальної лінгвістики” Ф. де СоссюраРозробка рівней мови:

 • Розробка рівней мови:

 • Фонологічний

 • Семантичний:

 • граматика лексика

 • Послідовник Ч. Хоккет:“Посібник з мов американських індіанців” (1911-1922)

 • “Посібник з мов американських індіанців” (1911-1922)

 • показує непридатність методів аналізу,

 • вироблених на матеріалі індоєвропейських мов,

 • для вивчення й опису індіанських мов

 • Врахування таких факторів

 • при дослідженні індіанських мов:

 • 1) фонетичні елементи, які утворюють мову;

 • 2) групи понять, виражених фонетичними групами;

 • 3) способи утворення й модифікації фонетичних груп.сутність мови не стільки в її зовнішніх особливостях і формальних критеріях, скільки у зв’язках з культурою, суспільством, історією.

 • сутність мови не стільки в її зовнішніх особливостях і формальних критеріях, скільки у зв’язках з культурою, суспільством, історією.

 • Книга “Мова” (1921):

 • фізична й ідеальна систему (модель) мови.

 • Кожна мова зроблена за особливою моделлю

 • (люди, які розмовляють різними мовами,

 • бачать світ по-різному).

 • Ці ідеї далі були розроблені в працях Б. Уорфа

 • й отримали назву гіпотези Сепіра-Уорфа,

 • або гіпотези лінгвістичної відносностіРозробка теоретичних положень Л. Блумфілда

 • Розробка теоретичних положень Л. Блумфілда

 • Напрямки:не описує мову,

 • не описує мову,

 • а є процесом моделювання мови

 • перевернула уявлення про те,

 • як породжується мовлення

 • породження мовлення

 • відбувається від синтаксису до фонології,

 • (починаючи з найбільш абстрактних

 • синтаксичних структур)1) мова – це системно-структурне утворення (всі одиниці пов`язані);

 • 1) мова – це системно-структурне утворення (всі одиниці пов`язані);

 • 2) мова – це система знаків, співвідносних з іншими символічними системами в межах семіотики;

 • 3) розрізнення мови й мовлення;

 • 4) в основі мовної системи – універсальні відношення (синтагматичні й парадигматичні);

 • 5) синхронічне та діахронічне дослідження мови;

 • 6) статика й динаміка є такими станами мови, які співіснують (за рахунок статики балансується мова як система, динаміка забезпечує можливість змін у мові);

 • 7) мова – самостійне явище з власними внутрішніми законами, урахування внутрішньомовних чинників;

 • 8) необхідно використовувати точні методи


скачать файлСмотрите также:
1. Історичні та методологічні основи структуралізму
0.43kb.
Костантинов Н., Медынский Е., Шабаева М. История педагогики
0.43kb.
Історичні обставини розвитку української культури. Історичні обставини розвитку української культури
0.43kb.
Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу. Деякі історичні аспекти розвитку міжнародного маркетингу
0.43kb.
Методологічні та прикладні аспекти статистичного вивчення диференціації доходів населення як детермінанти соціальної структури Постановка проблеми
0.43kb.
Гігієна і медична екологія людини як галузь медичної науки. Історія та сучасні методологічні засади гігієни
0.43kb.
Цілі розвитку
0.43kb.
План відносини, які регулюються адміністративним правом
0.43kb.
Дотримання міжнародних стандартів у статистиці національних рахунків
0.43kb.
Спецкурс “Основи баз даних” Розділ Основи мови запитів Повторення
0.43kb.
“Людство могло б досягти неймовірних успіхів, якби воно було більш тверезим”
0.43kb.
Розділ I. Загальні положення запропоновані методологічні засади
0.48kb.